Jhr.Mr.Dr. H.A. van Karnebeeklaan 54 Amstelveen

Vraagprijs € 950.000 k.k.
Open huis 30 september 2023 van 11:00 tot 15:00

Omschrijving

*** OPEN HUIS: ZATERDAG 30 SEPT. 2023 TUSSEN 11.00 EN 15.00 UUR, U BENT VRIJBLIJVEND WELKOM! ***
Uniek, zeer fraai gelegen familiehuis in Amstelveen! Een HOEKWONING met riante goed onderhouden tuin rondom het huis (noord, zuid, west), 4 slaapkamers en grote garage met lange oprit! De voorzijde en toegang van het huis is gelegen aan een wandelpad, voor kinderen dus nagenoeg veilig spelen voor de deur. De woning is daarnaast op diverse wijzen te vergroten en energiezuiniger te maken!

INDELING:
Begane grond: entrée, tochtportaal, hal met toegang tot kelderkast en het separate toilet met fontein. Entrée deur naar de ruime lichte woonkamer met mooie grote raampartij aan de voorzijde welke uitzicht biedt op sierwater en een extra zijraam in de zijgevel. De open woonkeuken is gelegen aan de tuinzijde. De Boffi keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur o.a. 5-pits gaskookplaat, oven, vaatwasser en spoelbak. Via een schuifpui, die reikt tot aan het plafond, is de zeer ruime, voornamelijk groene en zonnige tuin met terras toegankelijk. De tuin heeft bijzonder veel privacy door de ligging en begroeiing. Tevens is vanuit de tuin de royale garage toegankelijk en is er een achterom aanwezig. De begane grond is grotendeels voorzien van een fraaie (Frans) eiken visgraat vloer. Uw auto parkeert u op eigen terrein.

EERSTE VERDIEPING:
Overloop met toegang tot alle vertrekken. Drie ruime slaapkamers aan zowel de voor- als achterzijde van de woning. De badkamer is gesitueerd aan de voorzijde. Deze is voorzien van een ruime douche, ligbad, wastafelmeubel en toilet. Door de hoekligging hebben de slaapkamers extra veel lichtinval door de zijraampartijen op het westen. De drie slaapkamers, alsmede beide trappen, zijn voorzien van een mooie massieve Iroko (Afrikaans teak) parketvloer.

TWEEDE VERDIEPING:
Op de overloop bevindt zich veel bergruimte, de cv-ketel (bouwjaar 2013) en de wasmachine- en droger aansluiting. Daar is de toegang tot de ruime 4e slaapkamer met airconditioning. Aan de achterzijde is over de breedte van de zolder een dakkapel gebouwd. Vanuit de slaapkamer is de toegang tot de bergzolder aan de voorzijde. Door het plaatsen van een dakkapel kan hier eenvoudig een extra (slaap)kamer gerealiseerd worden.

MOGELIJKHEDEN:
Er zijn diverse opties, indien gewenst, om het woonoppervlak te vergroten en de woning energiezuiniger te maken. U kunt de woning aan de zij en/of achterkant uitbouwen, een dakkapel realiseren aan de voorzijde van de woning of de garage bij de woning betrekken. Sommige opties zijn vergunningsvrij, andere vereisen een vergunning. Van alle opties zijn diverse gerealiseerde voorbeelden bij vergelijkbare woningen. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Daarnaast zijn er voor geringe meerkosten (minder dan € 4.000) mogelijkheden om de isolatiewaarde van de woning (sterk) te verbeteren naar energielabel B. Dit kan door het isoleren van de spouwmuren en de kruipruimte. Tevens biedt de uitstekende ligging van de woning zeer goede mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen en het installeren van een warmtepomp. Indien hiervoor wordt gekozen kan een energielabel A++++ worden bereikt. Tijdens een bezichtiging vertellen wij u graag meer over de vele mogelijkheden die de woning te bieden heeft!

De wijk, nabij het Stadshart, is favoriet in Amstelveen door zijn karakteristieke bouw en vele groenvoorzieningen. Op loopafstand ligt de Rembrandtweg met in het verlengde het mondaine, overdekte winkelcentrum ‘Het Stadshart’; een modern en luxe winkelgebied met tevens uitgaansmogelijkheden (zoals het Cobra museum, muziekpodia en theater). De nabijgelegen snelweg A9 zorgt voor een goede bereikbaarheid per auto. Bij het Stadshart ligt tevens het busstation van Amstelveen, vanwaar busverbindingen in noordelijke richting (Amsterdam) en zuidelijke richting van Amstelveen/Schiphol(wel de lusten niet de lasten)/Aalsmeer/Uithoorn en omgeving gaan. Tevens ligt het centrum van Amsterdam op fietsafstand. Voor de natuurliefhebber ligt op loopafstand het Amsterdamse Bos.
Er is een ruime keuze aan basis-/ en middelbare scholen in de nabijheid alsmede de Internationale School en diverse sportfaciliteiten voor jong en oud. Kortom: alle gemakken om het woonplezier optimaal te maken!

Bijzonderheden woning:

– Woonoppervlakte 115 m²;
– Bouwjaar 1955;
– Zeer ruime tuin rondom met veel privacy;
– Ruime garage met lange oprit;
– Authentieke details zijn behouden gebleven waaronder de prachtige visgraat parketvloer;
– Voorzien van dubbel glas;
– Voorzien van PKVW-certificaat Beveiligde Woning;
– Verwarming en warm water d.m.v. cv Vaillant ecoTec plus (2013);
– In de straat alsmede in de gehele wijk geldt betaald parkeren. Voor bewoners en gasten geldt een vergunningsregeling.

De koopakte en leveringsakte zullen uitsluitend worden opgemaakt volgens het model van de Koninklijke Notariële Beroepenorganisatie en het ringmodel koopcontract Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Badhoevedorp en Hoofddorp.
Het notariskantoor van keuze dient te zijn gevestigd in één van de genoemde plaatsen.

DISCLAIMER
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoekplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de MVA voorwaarden.

NENCLAUSULE
De gebruiksoppervlakte is berekend conform de branche vastgestelde NEN 2580- norm. De oppervlakte kan derhalve afwijken van vergelijkbare panden en/of oude referenties. Dit heeft vooral te maken met deze (nieuwe) rekenmethode. Koper verklaart voldoende te zijn geïnformeerd over de hiervoor bedoelde normering. Verkoper en diens makelaar doen hun uiterste best de juiste oppervlakte en inhoud te berekenen aan de hand van eigen metingen en dit zoveel mogelijk te ondersteunen door het plaatsen van plattegronden met maatvoering. Mocht de maatvoering onverhoopt niet (volledig) overeenkomstig de normering zijn vastgesteld, wordt dit door koper aanvaard. Koper is voldoende in de gelegenheid gesteld de maatvoering zelf te (laten) controleren. Verschillen in de opgegeven maat en grootte geven geen der partijen enig recht, zo ook niet op aanpassing van de koopsom. Verkoper en diens makelaar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in deze.

Unique, very well located family house in Amstelveen! A CORNERHOUSE with a spacious well maintained garden around the house (north, south, west), 4 bedrooms and a large garage with a long driveway! The front of the house is located along a footpath, so children can play safely in front of the house. The house can also be extended and made more energy-efficient in various ways!

LAYOUT:
Ground floor: entrance, draft porch, hallway with access to the basement cupboard and the separate toilet with washbasin. Entrance door to the spacious bright living room with beautiful large windows at the front overlooking the water and an extra side window. The open-plan kitchen is located on the garden side. The Boffi kitchen is equipped with various built-in appliances including 5-burner gas hob, oven, dishwasher and sink. Through sliding doors, which reach to the ceiling, the very spacious, primarily green and sunny garden with terrace is accessible. The garden is very private due to its location and greenery. Also accessible from the garden is the spacious garage, the garden also has a back entrance. The ground floor is mainly fitted with a beautiful (French) oak herringbone floor. You can park your car on private property.

FIRST FLOOR:
Landing with access to all rooms. Three spacious bedrooms at both the front and rear of the house. The bathroom is situated at the front. It is equipped with a spacious shower, bathtub, washbasin and toilet. Due to the corner location, the bedrooms have extra light through the west-facing side windows. The three bedrooms, as well as both staircases, have a beautiful solid Iroko (African teak) parquet floor.

SECOND FLOOR:
On the landing is plenty of storage space, the central heating boiler (built in 2013) and the washing machine and dryer connection. There is access to the spacious, air-conditioned 4th bedroom. A dormer window has been built across the width of the attic. From the bedroom is access to the storage attic at the front. By installing a dormer window, an extra (bed) room can easily be realised here.

POSSIBILITIES:
There are various options, if desired, to extend the living space and make the house more energy-efficient. You can extend the house at the side and/or rear, make a roof extension at the front of the house or add the garage to the house. Some options are licence-free, others require a permit. Various examples of all options have been realised for comparable homes. We will be happy to inform you about the possibilities. In addition, there are possibilities to (greatly) improve the insulation value of the house for small additional costs (less than € 4,000) to an energy label B. This can be done by insulating the cavity walls and crawl space. Also, the excellent location of the house offers very good opportunities for installing solar panels and a heat pump. If this is chosen, an energy label A++++ can be achieved. During a viewing, we will gladly tell you more about the many possibilities the house has to offer!

The neighbourhood, near the Stadshart, is a popular area in Amstelveen due to its characteristic building and many green areas. Within walking distance is the Rembrandtweg with its extension the fashionable, indoor shopping centre ‘Het Stadshart’; a modern and luxurious shopping area with entertainment facilities (such as the Cobra museum, music stages and theatre). The nearby A9 motorway ensures good accessibility by car. The Amstelveen bus station is also located at the Stadshart, from where bus connections go northwards (Amsterdam) and southwards to Amstelveen/Schiphol (the pleasure without the burden)/Aalsmeer/Uithoorn and surroundings. Also, the centre of Amsterdam is within cycling distance. For nature enthusiasts, the Amsterdamse Bos is within walking distance.
There is a wide choice of primary and secondary schools in the vicinity as well as the International School and various sports facilities for young and old. In short: all conveniences to make living pleasure optimal!

Property details:

– Living area 115 sqm.;
– Built in 1955;
– Very spacious garden all around with lots of privacy;
– Spacious garage with long driveway;
– Authentic details have been preserved including the beautiful herringbone parquet floor;
– Equipped with double glazing;
– Equipped with PKVW certificate Secure Home;
– Heating and hot water by central heating Vaillant ecoTec plus (2013);
– Paid parking applies in the street as well as in the entire neighbourhood. For residents and guests is a permit scheme.

The deed of sale and deed of delivery shall be drawn up exclusively according to the model of the Royal Notarial Profession and the ring model of the Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Badhoevedorp and Hoofddorp purchase contract. The notary office of choice must be located in one of the aforementioned places.

DISCLAIMER
This information was composed by us with due care. However, we can accept no liability whatsoever for any inaccuracies, incomplete information or otherwise, nor for any loss or inconvenience that this may cause. All specified sizes and dimensions are indicative. Purchaser has his/her own obligation to investigate all matters which are important to him or her. Pertaining to this house, the broker-consultant is of the vendor. We advise you to make use of an expert (NVM) broker to guide you for the purchase process. If you have specific wishes regarding the house, then we recommend you to communicate these in a timely manner to your purchasing broker and to do an independent examination of these things. If you do not make use of an expert representative, then the law considers you enough of an expert to be able to have a good grasp of all matters which are of importance. The MVA conditions apply.

NEN CLAUSE
The usable surface area is calculated in accordance with the NEN 2580 standard determined by the industry. The surface area may therefore deviate from similar buildings and/or old references. This is mainly due to this (new) calculation method. The purchaser states to be sufficiently informed about the aforementioned standard. The vendor and the broker of the vendor do their very best to calculate the correct surface area and content on the basis of own measurements and to support this as much as possible by posting maps with dimensions. However, if the dimensions happen not to have been (completely) determined in accordance with the standard, then this is accepted by the purchaser. The purchaser has been sufficiently given the opportunity to check the dimensions. Differences in the indicated measurement and size do not provide any right to the parties, also do not the adjust the purchase price. The vendor and the broker of the vendor do not accept any liability in this matter.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Algemeen

vraagprijs
€ 950.000 kosten koper
Aangeboden sinds
28 juli 2023
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Soort woonhuis
Eengezinswoning, hoekwoning
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1955
Soort dak
Pannen
Ligging
Aan water, in centrum, in woonwijk, vrij uitzicht

Oppervlakten en inhoud

Wonen
115 m²
Gebouwgebonden Buitenruimte
4 m²
Externe bergruimte
22 m²
Perceel
243 m²
Inhoud
399 m³

Indeling

Aantal kamers
5 kamers (4 slaapkamers)
Aantal badkamers
1 badkamer
Badkamervoorzieningen
Douche, ligbad, toilet, wastafel
Aantal woonlagen
3
Voorzieningen
Airconditioning, mechanische ventilatie

Energie

Energielabel
D
Isolatie
Dubbel glas
Verwarming
Cv ketel
Warm water
Cv ketel
Cv-ketel
Vaillant ecoTEC plus (gas gestookt uit 2013, eigendom)

Kadastrale gegevens

Perceelnaam
Amstelveen H 6626
Oppervlakte
243 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
ASV00-H-6626

Buitenruimte

Tuin
Achtertuin, voortuin, zijtuin

Garage

Capaciteit
1 auto
Voorzieningen
Elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
Betaald parkeren, op eigen terrein, openbaar parkeren, parkeervergunningen
Bekijk alle kenmerken